Charter Diversiteit & Inclusie

Vzw De Ensors wil haar publieke en representatieve rol binnen de Vlaamse audiovisuele sector ten volle opnemen en wenst bij te dragen tot een open en respectvolle cultuur voor iedereen ongeacht gender, leeftijd, opleiding, beperking, religie/levensbeschouwing, etniciteit, seksuele oriëntatie, sociale en/of economische achtergrond en subculturen. Vzw de Ensors streeft naar een inclusieve organisatie en naar een diverse samenstelling in haar representatieve functies. Met dit charter onderschrijft vzw De Ensors formeel haar inclusieve organisatiewaarden. 

Ruimer kader

Dit charter sluit op autonome wijze ook aan op het beleid van de Vlaamse regering en het VAF, die streven naar inclusiviteit en diversiteit in Vlaanderen in het algemeen en de audio-visuele sector in het bijzonder. 

Reikwijdte

Dit charter is bindend voor het bestuur van vzw De Ensors en de organisatie in al haar facetten en onderdelen; dat geldt ook voor eventuele nieuwe leden. Het wordt gepubliceerd op de website van de organisatie. We nodigen de leden van de Ensoracademie uit om dit charter ook in hun praktijk te hanteren.

Het bestuur legt het charter voor aan zijn leden- en partnerorganisaties met de vraag om het ook binnen de eigen organisatie toe te passen.

Het charter is richtinggevend voor alle interne en externe medewerkers waarmee vzw De Ensors in zee gaat voor het gala of andere activiteiten. Wij verwachten van hen dat zij handelen in overeenstemming met het charter.

Concrete toepassingen

Vzw De Ensors wil een actief gelijkekansenbeleid toepassen, zowel zichtbaar voor de buitenwereld (publiek en media) als onzichtbaar achter de schermen. 

Dat betekent onder meer maar niet uitsluitend:

  • De Ensors  en de Ensoracademie zijn er voor iedereen uit de audiovisuele sector, ook voor kleinere, diverse spelers die aanzienlijk verschillen van de klassieke samenstelling van het Vlaamse filmberoep.

  • Vzw De Ensors gaat voor haar organisatiestructuren en geledingen voldoende op zoek naar diverse profielen om uitsluiting of discriminatie te voorkomen. 

  • Vzw De Ensors hanteert een inclusieve taal, door bvb. praktische inclusieve aansprekingen.

  • Vzw De Ensors bevordert een inclusieve beeldvorming via het gebruik van inclusieve verhalen/beelden, zowel intern als via externe media en zo divers mogelijk. Daarbij worden steeds bewust vragen gesteld als: Wie en wat komt in beeld? Hoe komen mensen in beeld? Is er in de line-up en interviews voldoende diversiteit zodat niet steeds enkel de usual suspects de revue passeren? Vermijden we louter thematisch stereotypen in beeld te brengen door mensen voldoende gelaagd als persoon en in hun beroep te interviewen? …

  • Dit charter is een intentieverklaring, maar ongetwijfeld is de uitvoering work in progress. We trachten rekening te houden met hardnekkige blinde vlekken of vooroordelen, maar staan open voor verdere groei, best practices van anderen en input om verder te groeien tot een open cultuur voor iedereen. Daarom is er vanaf juli 2022 een digitaal aanspreekpunt op onze website www.ensors.be .

Het bestuur van vzw De Ensors bestaat uit vertegenwoordigers van Filmfestival Oostende, Belgian Screen Composers Guild, BEMontage,  De Acteursgilde, Flanders Doc,  SBC, Scenaristengilde, Unie van Regisseurs en V.O.F.T.P.

Form

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op met De Ensors via ons (anoniem) contactformulier.